Interessante links

Op deze pagina treft u een aantal interessante links aan naar organisaties die zich net als ons bezig houden met het voorkomen van beroepsziekten.

SER

Het Arboplatform biedt advies, kennisuitwisseling en inspirerende voorbeelden aan werkgevers, werknemers en arbodeskundigen. Bovendien kunt u hier met uw vragen terecht. Het doel is samenwerken aan goede werkomstandigheden.

Arbokennisnet

Arbokennisnet is tot stand gekomen door multidisciplinaire samenwerking tussen de beroepsverenigingen van arbeids- en organisatiedeskundigen, bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen. Dit bijzondere project is mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van SZW. Op dit platform zijn verschillende Kennisdossiers en Richtlijnen te vinden over diverse arbothema’s.

STECR

STECR werkt sinds 2001 met een groot aantal professionals aan de STECR Werkwijzers. De werkwijzers bieden praktische handvatten. Sommige STECR Werkwijzers bevatten belangrijke richtlijnen die door bijvoorbeeld UWV en (tucht)rechters worden toegepast.

Rijksoverheid

Op deze website kunt u informatie vinden o.a. over arbobeleid, verschillende thema’s arboomstangheden, nieuws en vraag en antwoord mogelijkheden.

Arboportaal

Het Arboportaal is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De website is opgezet als startpunt voor werkgevers, professionals en werknemers die informatie zoeken over goede arbeidsomstandigheden.

Arbo-online

StvdA

Instituut asbestslachtoffers

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers met mesothelioom of asbestose. Verder bemiddelt het IAS tussen (ex-)werkgevers en (ex-)werknemers over het betalen van een schadevergoeding.


Op de website van de vier beroepsvereningen benoemd in de Arbowet is veel informatie terug te vinden over arbogerelateerde onderwerpen.


NKAL

Het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL is een landelijk centrum voor klinische arbeidsgeneeskunde met als doel de zorg te verbeteren voor werknemers met een arbeidsgerelateerde longaandoening of die hiervoor at risk zijn.

OSHA

EU-OSHA is het agentschap van de Europese Unie dat voorlichting geeft over veiligheid en gezondheid op het werk. Op deze website zijn de Europese richtlijnen , middelen en tools terug te vinden met als doel om de Europese werkplekken veiliger, gezonder en productiever te maken, ten gunste van ondernemingen, werknemers en regeringen.

BOHS

NCvB

Het NCvB registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere specifieke peilstations.. op deze website is veel informatie te vinden over alle beroepsziekten, het melden daarvan, richtlijnen et cetera.

Stichting OPS

De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van oplosmiddelen- en bestrijdingsmiddelen slachtoffers en het trachten te voorkomen dat er nieuwe slachtoffers bijkomen.

FNV

Op de website van FNV kunt U als lid van FNV of FNV Horica ondersteuning krijgen al seen medewerker ziek is geworden van het werk (bureau-beroepsziekten). Daarnaast kun je op de website van FNV meer informatie terug vinden over veilig gezond werken/gevaarlijke stoffen.

Longalliantie

De Long Alliantie Nederland (LAN) is de federatieve vereniging op het gebied van chronische longaandoeningen. Binnen de LAN bundelen partijen uit het longenveld, zoals patiëntenverenigingen beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en bedrijven hun krachten. Doel is preventie en het verbeteren van de zorg voor longpatiënten.

HSE

IKNL

Patiënten

Huid en arbeid

Opgelucht

RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) zet zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma’s. Op deze website zijn diverse arbogerelateerde onderwerpen terug te vinden.

CNV

Unie

IAS